วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เปรียบเทียบหลักสูตร

เปรียบเทียบหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ สสวท. กับโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ The Rhode Island State

หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ สสวท.

1.สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 8 สาระ
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 : พลังงาน
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1- ป.3 ช่วงชั้นที่ 2 ป. 4-ป. 6 ช่วงชั้นที่ 3 ม. 1-ม.3 ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม. 6

3. เน้นระบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child center) และเน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยวัดและประเมินผลทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน

5. เน้นการฝึกทักษะต่างๆโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ The Rhode Island State

1. สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ The Nature of Technology, The Physical Setting, The Living Environment และ The Human Organism
จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ The Rhode Island State คือเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์กับสาขาวิชาต่าง ๆ
ประกอบด้วย 12 สาระ ได้แก่
- The Nature of Science
- The Nature of Mathematic
- The Nature of Technology
- The Physical Setting
- The Living Environment
- The Human Organism
- The Human Society
- The Desidned World
- The Mathematict World
- Historical Perspective
- Common Themes
- Habbits of Mind


2. แบ่งช่วงชั้นการเรียนรู้ออกเป็น 4 ช่วงชั้น คือ อนุบาล- เกรด2, เกรด 3-5, เกรด 6-8, เกรด 9-12

3.เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4.การประเมินผลจะเน้นดูที่ผลงานของนักเรียนคือประเมินตามสภาพจริง

5. เน้นการฝึกทักษะต่างๆเช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น